Kontakt

Penzion Eliska 2Penzion Eliška – Olga Valdová

  • Novosuchdolská 27
  • CZ-165 00 Praha 6 – Suchdol
  • Tel:    +420-220 921 432
  • Fax:    +420-220 921 432
  • Mobil: +420-602 341 482
  • e-mail: penzion.eliska@volny.cz